Ζαχαράτος, Γ., Παπαθεοδώρου, Α. και Σαρτζετάκης, Ε. (2014) Πολιτικές και Δράσεις Προσαρµογής του Τουρισµού στην Ανθρωπογενή Κλιµατική Αλλαγή. Στον συλλογικό τόμο της Τράπεζας της Ελλάδος (Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής) Ελληνικός Τουρισμός και Κλιματική Αλλαγή: Πολιτικές Προσαρμογής και Νέα Στρατηγική Ανάπτυξης, Αθήνα: Τράπεζα της Ελλάδος, 89-103. ISBN 9789607032669
Περίληψη: Στο παρόν κεφάλαιο θα αναλυθούν οι πολιτικές και οι δράσεις προσαρµογής του τουρισµού στην ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή. Αρχικά θα προσεγγιστεί η σχέση ανθρωπογενούς κλιµατικής αλλαγής, βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης και διαχείρισης ολοκληρωµένης ποιότητας στον τουρισµό, σε σχέση και µε το ρόλο του υπεύθυνου “πράσινου” τουρίστα. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά σε ζητήµατα τυποποίησης πολιτικών και δράσεων προσαρµογής στους τοµείς των µεταφορών του τουρισµού, της φιλοξενίας και της εστίασης, καθώς και της διανοµής του τουριστικού προϊόντος µέσα και από τη χρήση πράσινων πιστοποιητικών. Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται προτάσεις πολιτικής για την κλιµατική αλλαγή και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισµού. Τέλος, η πέµπτη ενότητα συνοψίζει και συµπεραίνει.

 

Read more here

 

Κύλιση στην Αρχή
Copyright © 2018 Ανδρέας Παπαθεοδώρου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.