03/2015 - 03/2019: 

 

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής (Management Committee) και Επιστημονικός Υπεύθυνος σε επίπεδο Πανεπιστημίου Αιγαίου της Δράσης TU1408 (Air Transport and Regional Development) του πλαισίου ευρωπαϊκής επιστημονικής συνεργασίας COST (European Cooperation in Science and Technology). Η συγκεκριμένη Δράση αποσκοπεί στην ενδελεχή μελέτη της σχέσης αερομεταφορών και περιφερειακής ανάπτυξης. Το ζήτημα αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα δεδομένης της γεωγραφικής ασυνέχειας που παρουσιάζει η χώρα μας λόγω του πολυνησιωτικού χαρακτήρα της και των μεγάλων δυσκολιών που κατά συνέπεια εγείρονται σε επίπεδο προσβασιμότητας.
03/2013 - 09/2015:

 

 

 

 

Συμμετοχή ως επιστημονικός συνεργάτης του ΕΤΕΜ στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο: «Παρατηρητήριο Αειφόρου Τουρισμού για Προορισμούς» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «Δημιουργία Μηχανισμών Επιστημονικής Παρακολούθησης Τουρισμού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» του ΕΣΠΑ και που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους (κωδικός έργου Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου: 2575-1.1). Συμμετοχή του Ανδρέα Παπαθεοδώρου στα παραδοτέα: α) Συμβολή στην έκθεση με την αναλυτική μεθοδολογία συλλογής δεδομένων και συστήματος παρακολούθησης με τη χρήση μεταβλητών και δεικτών και τη διαδικασία αποτύπωσης των αποτελεσμάτων (ΠΕ 1.1.1.)
12/2013 - 12/2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του μελετητικού προγράμματος με τίτλο «Προσέλκυση Αεροπορικών Εταιρειών Χαμηλού Κόστους και Σχεδιασμός Στρατηγικής Διαπραγμάτευσης επ’ Ωφελεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» αναληφθέν από το Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών και χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (κωδικός έργου Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου: 2535). Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 20.000 ευρώ + ΦΠΑ. Συμμετοχή του Ανδρέα Παπαθεοδώρου στα παραδοτέα: α) Βασικές αρχές οικονομικών των αερομεταφορών και ειδικότερα των χαμηλού κόστους (LCC), β) Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος PESTEL, ανάλυση SWOT και ανάλυση ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως προς την συγκριτική δυνατότητα προσέλκυσης LCC και τα πιθανά οφέλη που απορρέουν από αυτή, γ) Προφίλ των βασικών LCC σε Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή που εμφανίζουν οιονεί ενδιαφέρον προσέλκυσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δ) Αερομεταφορές και Τουρισμός: Η τριγωνική σχέση LCC-Αερολιμένα-Τοπική Αυτοδιοίκηση και Εμπορικών Επιμελητηρίων και η εξειδίκευση αυτής στο πλαίσιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ε) Βασικές αρχές διαπραγμάτευσης στρατηγικής με τις LCC: Διαπραγματευτικά εργαλεία, επιδιώξεις και σημεία που χρήζουν προσοχής στις εμπορικές συμφωνίες προσέκλυσης LCC, στ) Εξειδίκευση των παραπάνω στο πλαίσιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια, ζ) Διενέργεια Σεμιναρίου με στελέχη της Περιφέρειας και προσκεκλημένων αυτής με τα ακόλουθα θέματα: 1) Ανάλυση των ενοτήτων της προαναφερθείσας μελέτης, 2) Role Play βάσει αναλυτικού υποθετικού σεναρίου μεταξύ LCC και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η) Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν με εταιρείες χαμηλού κόστους.
03/2013 - 12/2014: 

 

 

 

Υπεύθυνος Ερευνητικής Ομάδας του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πρόγραμμα με τίτλο: «Μεταφορικό Σύστημα και Τουριστική Ανάπτυξη στα νησιά του Αιγαίου» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός Παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου Χώρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους (κωδικός έργου Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου: 3010-2.6.3.11). Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 30.000 ευρώ. Συμμετοχή του Ανδρέα Παπαθεοδώρου στα παραδοτέα: α) Συμμετοχή στην Περιγραφή της μορφής και του περιεχομένου των όσων θα παραδοθούν, β) Συμμετοχή στην Ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου, γ) Συμμετοχή στο Επιστημονικό κείμενο τεκμηρίωσης (Working Document), δ) Συμμετοχή στην Τελική έκθεση.
03/2013 - 12/2014: 

 

 

Συμμετοχή ως επιστημονικός συνεργάτης του ΕΤΕΜ στο πρόγραμμα με τίτλο: «Καταγραφή και Αξιολόγηση της Τουριστικής Δραστηριότητας, των Αποτελεσμάτων και των Επιπτώσεων της για Βελτιστοποίηση του Σχεδιασμού» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Έργου «Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός Παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου Χώρου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς Πόρους (κωδικός έργου Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου: 3010-2.6.3.7). Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 15.000 ευρώ. Συμμετοχή του Ανδρέα Παπαθεοδώρου στα παραδοτέα: α) Συμμετοχή στο Επιστημονικό κείμενο τεκμηρίωσης (Working Document).
02/2012 - 02/2014:


 

 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο διδακτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Σεμινάρια από Απόσταση Εκπαίδευσης στη Διοίκηση του Τουρισμού» (κωδικός έργου Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου: 2439). Τα σεμινάρια απευθύνονται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων καθώς και στο σχεδιασμό, τη διοίκηση και την πολιτική του τουρισμού. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από τα δίδακτρα των φοιτητών και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος μεταβάλλεται κάθε φορά ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευομένων.
01/2012 - 09/2015:

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνος Ερευνητικής Ομάδας του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πρόγραμμα με τίτλο: «GreTIA - Green Transport in the Island Areas» της πράξης «Θαλής» (κωδικός έργου Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου: 2422). Το πρόγραμμα στοχεύει στη μελέτη των πράσινων μεταφορών στις νησιωτικές περιοχές και δίνει έμφαση σε ζητήματα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και τουριστικής ανάπτυξης. Η συνολική χρηματοδότηση για το πρόγραμμα GreTIA ανέρχεται σε 432.387,18 ευρώ και το ποσό που αναλογεί στις αμοιβές των ερευνητών του ΕΤΕΜ ανέρχεται σε 50.459,07 ευρώ. Συμμετοχή του Ανδρέα Παπαθεοδώρου στα παραδοτέα: α) Συμμετοχή στην Σύνταξη των Ετήσιων Εκθέσεων (Μήνας 12, 24, 36 και 48), β) Συμμετοχή στην Σύνταξη της Ενδιάμεσης Έκθεσης (Μήνας 24), γ) Συμμετοχή στην Σύνταξη της Τελική Έκθεση (Μήνας 48), δ) Π.2: Έκθεση με Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης, ε) Π.4: Έκθεση για την Έρευνα σε Τουρίστες, στ) Π.6.1: Αναφορά με τα Ευρήματα της Δελφικής Ανάλυσης, ζ) Π.6.2: Εκτίμηση Προτύπων Διακριτών Επιλογών και Έκθεση με τα Αποτελέσματα των Εκτιμήσεων, η) Π.9: Συνθετικό Υπόδειγμα, θ) Π.10.1: Δημοσιεύσεις και Παρουσιάσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά και Συνέδρια, ι) Π.10.2: Ιστοσελίδα και e-Forum, ια) Π.10.3: Δημόσιες Διαβουλεύσεις, ιβ) Π.11:Τελική Έκθεση Αξιολόγησης
08/2011 - 05/2014:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συμμετοχή με διάφορα παραδοτέα στο πρόγραμμα με τίτλο: «SAGITTARIUS – Launching Local Level Heritage Entrepreneurship: Strategies and Tools to Unite Forces, Safeguard the Place, Mobilize Cultural Values, Deliver the Experience» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας South East Europe Transnational Cooperation Programme (SEE) 2007-2013. Το πρόγραμμα Sagittarius στοχεύει στην ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και στην τουριστική αξιοποίηση αυτής σε βιώσιμη βάση. Η συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος Sagittarius από το European Regional Development Fund (ERDF) ανέρχεται σε 2.012.783 ευρώ. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί τον υπεύθυνο εταίρο (Lead Partner) του προγράμματος με συνολική χρηματοδότηση 379.423 ευρώ (κωδικός έργου Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου: 2363). Συμμετοχή του Ανδρέα Παπαθεοδώρου στα παραδοτέα: α) Activation of the Transnational Network, β) Developing a vision for key stakeholders and players from the Public, Private and Third Sector to embrace and support heritage entrepreneurship at transnational level, γ) Foundation of an Open Collaborative Network to guarantee viability of Project results, δ) Transnational Experience Exchange, Good Practice Transfer, ε) Development of Professional Skills in Heritage Interpretation to unlock locking cultural values (eCourse), στ) Creation of professionals with increased capacities in Heritage Interpretation (Acknowledged Certification), ζ) Using Natural and Cultural Heritage as a Recreational Learning Resource, η) The Collaborative Planning Process for Design and Delivery of Place Driven Cultural Products and Services, θ) THE GOLDEN ARROW: Design and Delivery of a Polycentric Heritage Trail, ι) Transnational Quality Management, ια) Transnational Quality Labelling, ιβ) Project Closeout.
03/2009 - 12/2012: 

 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συμμετοχή με διάφορα παραδοτέα στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «MARE NOSTRUM - A Heritage Trail along the Phoenician maritime routes and historic port-cities of the Mediterranean Sea» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Euromed Heritage IV. Το πρόγραμμα Mare Nostrum στοχεύει στην ευαισθητοποίηση πάνω σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς αναφορικά με τις πόλεις-λιμάνια της Μεσογείου που βρίσκονταν κατά μήκος του εμπορικού δρόμου των Φοινίκων επιδιώκοντας την προώθηση και ανάδειξη των κοινών τους χαρακτηριστικών. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετείχε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ως Associate χωρίς προϋπολογισμό (κατά συνέπεια δεν υφίσταται και κωδικός έργου).
09/2012:Συμμετοχή ως εξωτερικός εμπειρογνώμων (external expert) σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στα πλαίσια του προγράμματος “OPTIMISM – Optimising Passenger Transport Systems”. Πρόκειται για Κοινοτικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από 7ο Πρόγραμμα – Πλαίσιο (FP7) αναφορικά με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών ανάπτυξης στο αντικείμενο των μεταφορών.
09/2010 - 02/2011:

 

 

Συμμετοχή ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης σε έργο με τίτλο: «Συγκριτική αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο περιβάλλον: οριζόντια και τομεακή προσέγγιση» αναληφθέντος και χρηματοδοτούμενο από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν είναι γνωστός. Συμμετοχή του Ανδρέα Παπαθεοδώρου στα παραδοτέα: α) ελληνικός τουρισμός, μισθολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα.
08/2010:


Συμμετοχή ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στην εκπόνηση γνωμάτευσης με τίτλο: «Η Σημασία των Αεροπορικών Εταιρειών Χαμηλού Κόστους» για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 2.000 ευρώ.
01/2010 - 05/2010:

 

 

 

 

 

 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΕΤΕΜ και συμμετοχή με διάφορα παραδοτέα σε μελετητικό πρόγραμμα που εκπονήθηκε από αυτό με τίτλο: «Ανανέωση Στοιχείων Τράπεζας Τουριστικών Δεδομένων, Διεξαγωγή Πρωτογενούς Έρευνας στα Ξενοδοχεία της Αθήνας και Εκπόνηση Έκθεσης για τον Τουρισμό της Αθήνας» για λογαριασμό της Εταιρείας Τουριστικής & Οικονομικής Ανάπτυξης Αθηνών (ΕΤΟΑΑ) (κωδικός έργου Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου: 2193). Το πρόγραμμα είχε συνολικό προϋπολογισμό 11.000 ευρώ + ΦΠΑ.
Συμμετοχή του Ανδρέα Παπαθεοδώρου στα παραδοτέα: α) Σύνταξη ετήσιας έκθεσης με την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων και το σχολιασμό των διαγραφόμενων τάσεων που θα προκύψουν στο πλαίσιο της ετήσιας ανανέωσης καθώς και από άλλες πιθανές πηγές που κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό, β) Σύνταξη έκθεσης με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία ως προς την επίδραση που είχαν οι εξελίξεις του τελευταίου έτους (οικονομική ύφεση, επεισόδια Δεκεμβρίου 2008 και συνεπακόλουθα) στον Τουρισμό της Αθήνας.
01/2010 - 04/2010:


 

Συμμετοχή ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στα πλαίσια προγράμματος χρηματοδοτούμενου από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς με τίτλο: «Πιλοτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων» ανάδοχος του οποίου ήταν το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν είναι γνωστός. Συμμετοχή του Ανδρέα Παπαθεοδώρου στα παραδοτέα: α) δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την πραγματοποίηση σεμιναριακών μαθημάτων στη δημιουργική οικονομία
03/2009 - 12/2009:

 

 

 

 

 

Συμμετοχή ως επιστημονικός συνεργάτης σε μελέτη που εκπόνησε το ΕΤΕΜ για λογαριασμό του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) με τίτλο: «Η Σημασία του Τουρισμού για την Ελληνική Οικονομία / Κοινωνία & Προτάσεις Πολιτικής για την Τουριστική Ανάπτυξη» (κωδικός έργου Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου: 2127). Το πρόγραμμα είχε συνολικό προϋπολογισμό 50.000 ευρώ. Συμμετοχή του Ανδρέα Παπαθεοδώρου στα παραδοτέα: α) Παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στα πλαίσια του υφιστάμενου περιβάλλοντος (ανάλυση PESTEL), β) Διενέργεια συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης τουριστικού προορισμού ούτως ώστε να αναδειχθούν καλύτερα οι επιπτώσεις του τουρισμού σε μικρο-επίπεδο, γ) ανάπτυξη των μεταφορών του τουρισμού για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
05/2009 - 09/2009:

 

 

Συμμετοχή ως επιστημονικός συνεργάτης σε μελέτη που εκπόνησε το ΕΤΕΜ για λογαριασμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου με τίτλο «Εκτίμηση Φέρουσας Ικανότητας Τουρισμού στη Νήσο Κω» (κωδικός έργου Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου: 2126). Το πρόγραμμα είχε συνολικό προϋπολογισμό 53.097,35 ευρώ. Συμμετοχή του Ανδρέα Παπαθεοδώρου στα παραδοτέα: α) Τάσεις διαμόρφωσης και διερεύνησης της τουριστικής ζήτησης της Νήσου Κω.
08/2006 - 07/2008:


 

 

 

 

 

 

Συμμετοχή ως επιστημονικός συνεργάτης του ΕΤΕΜ στο προγράμμα «Mediterranean Standard for Sustainable Tourism» (M.E.S.S.T.) της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III, Πρόγραμμα Archimed (κωδικός έργου Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου: 1737). Το πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία ενός προτύπου ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης στα πλαίσια της αειφορίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΤΕΜ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέρχεται σε 182.015,86 ευρώ.
Συμμετοχή του Ανδρέα Παπαθεοδώρου στα παραδοτέα: α) Μεθοδολογία έρευνας και κατασκευή ερωτηματολογίου (WP1.1), β) Προσχέδιο (WP2.4) και τελικό κείμενο τεχνικών προδιαγραφών (WP2.6), γ) Προσχέδιο (WP2.7) και τελικό κείμενο λειτουργικών προδιαγραφών (WP2.9), δ) Δημόσιες διαβουλεύσεις και συναντήσεις εργασίας στο Αιγαίο με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, επαφές και συναντήσεις εργασίας με εθνικούς και διεθνείς φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας (WP3.2), ε) Συμμετοχή στη δημιουργία δικτύου με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών πάνω στον αειφορικό τουρισμό (WP4.1)
10/2007 - 09/2008:

 

 

 

Συμμετοχή ως επιστημονικός συνεργάτης του ΕΤΕΜ σε έργο που χρηματοδότησε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) με τίτλο «Ομάδα Εμπειρογνωμόνων - Επιστημόνων Τουρισμού του ΣΕΤΕ» (κωδικός έργου Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου: 1851). Το πρόγραμμα είχε συνολικό προϋπολογισμό 12.000 ευρώ.
Συμμετοχή του Ανδρέα Παπαθεοδώρου στα παραδοτέα: α) Παροχή εμπειρογνωμοσύνης στο ΣΕΤΕ, β) Επιστημονική υποστήριξη του ΣΕΤΕ
05/2008 - 07/2008:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμμετοχή ως συνεργάτης του ΕΤΕΜ σε μελέτη για λογαριασμό της Εταιρείας Τουριστικής & Οικονομικής Ανάπτυξης Αθηνών (ΕΤΟΑΑ) με τίτλο: «Καταστατική Μελέτη Αθηναϊκού Τουρισμού – από την Προ-ολυμπιακή στη Μετα-ολυμπιακή περίοδο: Η Επίδραση των Ολυμπιακών Αγώνων και η Υφιστάμενη Κατάσταση, οι Στρατηγικές Προτεραιότητες, οι Προοπτικές – Προκλήσεις και οι Δράσεις για την Επόμενη 5ετία» (κωδικός έργου Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου: 1991). Το πρόγραμμα είχε συνολικό προϋπολογισμό 12.521 ευρώ. Συμμετοχή του Ανδρέα Παπαθεοδώρου στα παραδοτέα: α) Καταγραφή των ευρύτερων υποδομών της πόλης ενόψει και κατόπιν τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 που άπτονται του τουριστικού προϊόντος, β) Ανάλυση στατιστικών στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος, της Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (αφίξεις και διανυκτερεύσεις) από το 2000 έως το 2007, συγκριτική ανάλυση με 15 επιλεγμένους ανταγωνιστικούς αστικούς προορισμούς και έκθεση για την επίδραση των Ολυμπιακών Αγώνων στην τουριστική ζήτηση της Αθήνας, για τις μεταβολές της τουριστικής κίνησης ως προς τις εθνικότητες τουριστών κατά τα έτη 2000-2007 καθώς και για τις ενδεδειγμένες αγορές στόχους του Αθηναϊκού τουρισμού για την επόμενη 5ετία (2008 – 2012), γ) Καταγραφή της Μεταβολής του Ξενοδοχειακού Προϊόντος (αριθμός και κατηγορίες καταλυμάτων) προ και κατόπιν των Ολυμπιακών Αγώνων και μελέτη της εξέλιξης του μείγματος της ξενοδοχειακής υποδομής κατά την περίοδο 2000 – 2007, δ) Καταγραφή του αριθμού συνεδρίων και του αριθμού συμμετεχόντων σε συνέδρια στην Αθήνα από την προ-ολυμπιακή στην μετά-ολυμπιακή περίοδο βάσει των στοιχείων της ICCA και της UIA (2000 – 2007) και συγκριτική ανάλυση με 10 επιλεγμένους ανταγωνιστικούς συνεδριακούς προορισμούς, ε) Καταγραφή του αριθμού τουριστικών επιχειρήσεων και των άμεσα απασχολούμενων στον τοπικό τουριστικό τομέα της Αθήνας καθώς και του ρυθμού μεταβολής των παραπάνω για την περίοδο 2000-2007 εφόσον είναι εφικτή η συλλογή των παραπάνω στοιχείων, στ) Ανάλυση επιπτώσεων στα έσοδα του τοπικού ξενοδοχειακού τομέα η οποία θα περιλαμβάνει μελέτη μεταβολής του Αριθμού Διανυκτερεύσεων, της Μέσης Τιμής Δωματίων (ARR), του Μέσου Εισοδήματος ανά Διαθέσιμου Δωματίου (RevPAR) και της Μέσης Πληρότητας κατά την προ-ολυμπιακή και την μετά-ολυμπιακή περίοδο, ζ) Καταγραφή του αριθμού επισκεπτών σε 10 επιλεγμένα αξιοθέατα της πόλης από την προ-ολυμπιακή στην μετά-ολυμπιακή περίοδο (2000 – 2007) και αποτύπωση του αριθμού μεταβολής, η) Καταγραφή της μέσης δαπάνης ανά τουρίστα/επισκέπτη της πόλης σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία του τουριστικού τομέα και άλλες σχετικές έρευνες-μελέτες, θ) Συλλογή δημοσιευμένων προηγούμενων ερευνών ικανοποίησης επισκεπτών της Αθήνας και αποτύπωση συγκλινόντων στοιχείων σχετικά με την άποψη των επισκεπτών επί του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της Αθήνας, ι) Διενέργεια πρωτογενούς έρευνας μεταξύ ξένων tour operators και διοργανωτών συνεδρίων (σε corporate & associations επίπεδο) που ειδικεύονται στον τομέα των city breaks και του συνεδριακού τουρισμού αντιστοίχως με σκοπό την αποτίμηση της μεταολυμπιακής πορείας της Αθήνας, της παρούσας εικόνας της Αθήνας σε σχέση με ανταγωνιστικούς προορισμούς καθώς και των προοπτικών της στη διεθνή τουριστική αγορά, ια) Έκθεση Συμπερασμάτων βάσει των στοιχείων που θα έχουν προκύψει από τις προαναφερθείσες ερευνητικές ενέργειες και ανάδειξη 1) των στρατηγικών προτεραιοτήτων, των προοπτικών και των προκλήσεων για τον Αθηναϊκό τουρισμό καθώς και 2) προτεινόμενων αξόνων δράσεων για την ΕΤΟΑΑ και το σύνολο των αρμόδιων φορέων, για την 5ετία 2008-2012, με στόχο την καθιέρωση της Αθήνας σε έναν εκ των κορυφαίων αστικών προορισμών (city breaks & συνέδρια) της Ευρώπης.
08/2006 - 07/2008: 

 

 

 

 

Συμμετοχή ως επιστημονικός συνεργάτης του ΕΤΕΜ στο προγράμμα «Mediterranean Standard for Sustainable Tourism» (M.E.S.S.T.) της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III, Πρόγραμμα Archimed (κωδικός έργου Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου: 1737). Το πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία ενός προτύπου ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης στα πλαίσια της αειφορίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΤΕΜ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέρχεται σε 182.015,86 ευρώ. Συμμετοχή του Ανδρέα Παπαθεοδώρου στα παραδοτέα: α) Μεθοδολογία έρευνας και κατασκευή ερωτηματολογίου (WP1.1), β) Προσχέδιο (WP2.4) και τελικό κείμενο τεχνικών προδιαγραφών (WP2.6), γ) Προσχέδιο (WP2.7) και τελικό κείμενο λειτουργικών προδιαγραφών (WP2.9), δ) Δημόσιες διαβουλεύσεις και συναντήσεις εργασίας στο Αιγαίο με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, επαφές και συναντήσεις εργασίας με εθνικούς και διεθνείς φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας (WP3.2), ε) Συμμετοχή στη δημιουργία δικτύου με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών πάνω στον αειφορικό τουρισμό (WP4.1)
10/2005 - 12/2007: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΕΤΕΜ στο πρόγραμμα «Allways Tourism» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL που υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας (κωδικός έργου Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου: 1629). Το πρόγραμμα αφορούσε στην προσαρμογή των ταξιδιωτικών πρακτορείων και των εργαζομένων τους στο οικονομικό περιβάλλον προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι νέες προκλήσεις στο χώρο της τουριστικής αγοράς. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΤΕΜ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέρχεται σε 33.749,21 ευρώ. Συμμετοχή του Ανδρέα Παπαθεοδώρου στα παραδοτέα: α) Δράση 3.2. Μελέτη για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, β) Δράση 3.3 Μελέτη των Τουριστικών τάσεων και της εξέλιξης του Κλάδου στην Ελληνική και Παγκόσμια Αγορά. Εντοπισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών των σύγχρονων Τουριστικών Γραφείων, γ) Δράση 3.4. Μελέτη διάγνωσης αναγκών, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων του κλάδου σε νέες τεχνολογίες, διερεύνηση προσαρμογής της ομάδας στόχου & ανάπτυξη του επαγγελματικού profile του «ταξιδιωτικού σύμβουλου», δ) Δράση 4. Mελέτη – ανάπτυξη δεικτών για τη δημιουργία μοντέλου Συστήματος Πιστοποίησης Ποιότητας στα τουριστικά γραφεία και πιλοτική εφαρμογή για την πιστοποίηση κατά total quality management τουριστικών γραφείων, ε) Δράση 9. Σχεδιασμός, ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, ανάπτυξη των εκπαιδευτικών modules & εκπαιδευτικών εργαλείων, στ) Δράση 11. Κατάρτιση Εκπαιδευτών στις διδακτικές μεθοδολογίες, ζ) Δράση 18. Συντονισμός, παρακολούθηση, διαχείριση έργου, η) Δράση 19. Αξιολόγηση έργου.
06/2007 - 11/2007:


 

 

 

Συμμετοχή στο Κοινοτικό Πρόγραμμα SEMSON (South Eastern Mediterranean Spatial Observatory Network) ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΑΠΑΔ) του Παντείου Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα εντασσόταν στα πλαίσια του Interreg IIIΒ – Archimed και στόχευε στη δημιουργία ενός χωρικού παρατηρητηρίου στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου βασισμένου σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα χωρικών δεικτών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν είναι γνωστός. Συμμετοχή του Ανδρέα Παπαθεοδώρου στα παραδοτέα: α) Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα SEMSON WP3.3C Final Cross-National Synthetic Pilot Application for South Eastern Mediterranean Zone on Polycentricity - Urban Networks
10/2006 - 10/2007: 

 

 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συμμετοχή με διάφορα παραδοτέα σε ερευνητικό πρόγραμμα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κύπρου με τίτλο «Ψηφιακό Επιχειρηματικό Πλαίσιο για την Προώθηση Υπηρεσιών Οικολογικού και Πολιτιστικού Τουρισμού στην Κύπρο» αναφορικά με τμήμα του έργου που είχε αναληφθεί από την εταιρεία Business Architects Consultancy (κωδικός έργου Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου: 1728). Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΤΕΜ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέρχεται σε 15.000 ευρώ + ΦΠΑ. Συμμετοχή του Ανδρέα Παπαθεοδώρου στα παραδοτέα: α) Παραδοτέο 4. Θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας , β) Παραδοτέο 8. Μελέτη Περίπτωσης Ανάπτυξης του Οικολογικού και Πολιτιστικού Τουρισμού και γ) Παραδοτέο Π25. Τελική Έκθεση (Συμβολή στην Τελική Έκθεση μέσω της έκθεσης αξιολόγησης αποτελεσμάτων)
03/2006 - 08/2007: 

 

Συμμετοχή ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης σε πρόγραμμα του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κύπρου με τίτλο «Προσδιορισμός και Ανάπτυξη Μοντέλων Διοίκησης Μικρομεσαίων Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων. Αξιολόγηση της Επαγγελματικής και Ακαδημαϊκής Κατάρτισης των Εργαζομένων στην Κύπρο» αναφορικά με τμήμα του έργου που είχε αναληφθεί από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν είναι γνωστός. Συμμετοχή του Ανδρέα Παπαθεοδώρου στα παραδοτέα: α) Συμμετοχή στο σχεδιασμός των δύο διαφορετικών ερωτηματολογίων και των αξόνων των εις βάθος συνεντεύξεων και των focus groups, β) Συμμετοχή στην ετοιμασία της τελικής έκθεσης, γ) Συμμετοχή στις εκδηλώσεις διάχυσης αποτελεσμάτων.
2006: 

 

Συμμετοχή ως επιστημονικός συνεργάτης του ETEM (χωρίς σύμβαση έργου) στο Κοινοτικό Πρόγραμμα HERMES (Harnessing Employment, Regional Mobility and Entrepreneurship in Southeastern Europe) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΑΠΑΔ) του Παντείου Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα στόχευε στην ενδυνάμωση της απασχόλησης, της περιφερειακής κινητικότητας και της επιχειρηματικότητας στην νοτιοανατολική Ευρώπη (Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία και Κύπρος). Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΤΕΜ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέρχεται σε περίπου 130.000 ευρώ.
2005:


 

 

 

 

Συμμετοχή ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης του ΕΤΕΜ στο Κοινοτικό Πρόγραμμα TEMPUS (Trans-European Mobility Scheme for University Studies) με αριθμό N° CD-JEP-17121-2002. Το πρόγραμμα στόχευε στην προώθηση της κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρώπη μέσα από κατάλληλες δράσεις στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν είναι γνωστός. Συμμετοχή του Ανδρέα Παπαθεοδώρου στα παραδοτέα: Carry out all academic tasks necessary for the achievement of activity 5.2 and in particular: a) preparation and development of all the necessary teaching material and content for the retraining of trainers seminar as required and b) lecturing and training for the retraining of trainers (professors) seminar as required and in cooperation with all other project participants.
2005:


Συμμετοχή σε μελέτη (χωρίς σύμβαση) που είχε αναλάβει η εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών Planet σε συνεργασία με το ΕΤΕΜ αναφορικά με την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης του Νομού Κέρκυρας για λογαριασμό του Κερκυραϊκού Οργανισμού Τουρισμού (ΚΕΟΤ). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν είναι γνωστός.
10/2004 - 10/2005:


 

Συμμετοχή ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης σε μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ακαδημίας Αθηνών με τίτλο «Η Πολιτιστική Κληρονομιά ως Παράγων Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 25.000 ευρώ. Συμμετοχή του Ανδρέα Παπαθεοδώρου στα παραδοτέα: α) Επισκόπηση της βιβλιογραφίας, β) Επεξεργασία Στατιστικών Στοιχείων, γ) Συγγραφή Κειμένων

 

 

Κύλιση στην Αρχή
Copyright © 2018 Ανδρέας Παπαθεοδώρου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.