Διδακτικό Έργο

Συμβουλευτικό Έργο στον τομέα των Αερομεταφορών

03/2015 - 03/2019:
“Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής (Management Committee) και Επιστημονικός Υπεύθυνος σε επίπεδο Πανεπιστημίου Αιγαίου της Δράσης TU1408 (Air Transport and Regional Development) του πλαισίου ευρωπαϊκής επιστημονικής συνεργασίας COST (European Cooperation in Science and Technology). Η συγκεκριμένη Δράση αποσκοπεί στην ενδελεχή μελέτη της σχέσης αερομεταφορών και περιφερειακής ανάπτυξης. Το ζήτημα αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα δεδομένης της γεωγραφικής ασυνέχειας που παρουσιάζει η χώρα μας λόγω του πολυνησιωτικού χαρακτήρα της και των μεγάλων δυσκολιών που κατά συνέπεια εγείρονται σε επίπεδο προσβασιμότητας.

10/2013 - 12/2015:
“Επιστημονικός Υπεύθυνος του μελετητικού προγράμματος με τίτλο «Προσέλκυση Αεροπορικών Εταιρειών Χαμηλού Κόστους και Σχεδιασμός Στρατηγικής Διαπραγμάτευσης επ’ Ωφελεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» αναληφθέν από το Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών και χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (κωδικός έργου Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου: 2535). Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 20.000 ευρώ + ΦΠΑ. Συμμετοχή του Ανδρέα Παπαθεοδώρου στα παραδοτέα: α) Βασικές αρχές οικονομικών των αερομεταφορών και ειδικότερα των χαμηλού κόστους (LCC), β) Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος PESTEL, ανάλυση SWOT και ανάλυση ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ως προς την συγκριτική δυνατότητα προσέλκυσης LCC και τα πιθανά οφέλη που απορρέουν από αυτή, γ) Προφίλ των βασικών LCC σε Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή που εμφανίζουν οιονεί ενδιαφέρον προσέλκυσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, δ) Αερομεταφορές και Τουρισμός: Η τριγωνική σχέση LCC-Αερολιμένα-Τοπική Αυτοδιοίκηση και Εμπορικών Επιμελητηρίων και η εξειδίκευση αυτής στο πλαίσιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ε) Βασικές αρχές διαπραγμάτευσης στρατηγικής με τις LCC: Διαπραγματευτικά εργαλεία, επιδιώξεις και σημεία που χρήζουν προσοχής στις εμπορικές συμφωνίες προσέκλυσης LCC, στ) Εξειδίκευση των παραπάνω στο πλαίσιο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια, ζ) Διενέργεια Σεμιναρίου με στελέχη της Περιφέρειας και προσκεκλημένων αυτής με τα ακόλουθα θέματα: 1) Ανάλυση των ενοτήτων της προαναφερθείσας μελέτης, 2) Role Play βάσει αναλυτικού υποθετικού σεναρίου μεταξύ LCC και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η) Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν με εταιρείες χαμηλού κόστους.

08/2010:
“Συμμετοχή ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης στην εκπόνηση γνωμάτευσης με τίτλο: «Η Σημασία των Αεροπορικών Εταιρειών Χαμηλού Κόστους» για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 2.000 ευρώ.

Περισσότερα...
Κύλιση στην Αρχή
Copyright © 2018 Ανδρέας Παπαθεοδώρου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.