Ο Δρ Παπαθεοδώρου έχει διδάξει δεκαοκτώ (18) μαθήματα σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε πέντε (5) χώρες (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Αίγυπτος και Ινδία) και σε εννέα (9) εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα:

 

1. Διδάσκων: Aviation Operations (University of West London, Αγγλία)
Το μάθημα Aviation Operations αναλύει τη δομή και την οργάνωση του αεροπορικού κλάδου και των βασικών επιχειρησιακών του λειτουργιών. Αναπτύσσει ζητήματα σχεδιασμού επιχειρησιακής στρατηγικής στο πλαίσιο της διοίκησης λειτουργιών (operations management) δίνοντας έμφαση στην ανάγκη υιοθέτησης ενός πελατοκεντρικού συστήματος παραγωγής δεδομένης και της όξυνσης του ανταγωνισμού στις αερομεταφορές τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Παρουσιάζονται χαρακτηριστικές μελέτες περίπτωσης από τον κλάδο των αεροπορικών εταιρειών και των αερολιμένων όπου μεταξύ άλλων συζητούνται και θέματα διαχείρισης υποδομών και δυναμικότητας (capacity management). Το μάθημα διδάχθηκε στα αγγλικά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MA in International Tourism and Aviation Management.

 

2. Διδάσκων: Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Το μάθημα της Τουριστικής Ανάπτυξης και Πολιτικής εξετάζει την έννοια και το περιεχόμενο της τουριστικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με εναλλακτικές θεωρητικές προσεγγίσεις, προϋποθέσεις και τύπους τουριστικής ανάπτυξης. Το μάθημα, επίσης, αναλύει την οργάνωση, τους φορείς και τους θεσμούς στον τουρισμό και το ρόλο αυτών στη διαμόρφωση, στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή της τουριστικής πολιτικής. Παρουσιάζονται χαρακτηριστικές μελέτες περίπτωσης σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο πάνω σε ζητήματα τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης. Το μάθημα διδάχθηκε κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15 στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού».

 

3. Διδάσκων: Τουρισμός και Μεταφορές (Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Το μάθημα Τουρισμός και Μεταφορές εξετάζει τις μεταφορές στον τουρισμό ως προς το επιχειρησιακό περιβάλλον και τις επικρατούσες τάσεις στην αγορά. Έμφαση δίνεται στις τομείς των αερομεταφορών και των κρουαζιέρων. Το γνωστικό περιεχόμενο του μαθήματος έχει σκοπό να μεταδώσει στους φοιτητές μια σειρά θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση του τομέα των μεταφορών και στον προσδιορισμό του ρόλου που διαδραματίζει αυτός στο πλαίσιο της τουριστικής οικονομίας και περιφερειακής ανάπτυξης. Το μάθημα αναλύει, επίσης, θέματα ισορροπίας των αγορών κάτω από διαφορετικά καθεστώτα ανταγωνισμού, ρύθμισης και απορρύθμισης. Εξετάσει εναλλακτικές επιχειρηματικές πρακτικές στο χώρο των μεταφορών του τουρισμού και παρουσιάζει διεξοδικά ζητήματα σχετιζόμενα με την κάθετη ολοκλήρωση στην τουριστική βιομηχανία. Τέλος, προτείνει σειρά πολιτικών για την αντιμετώπιση των εγειρόμενων προβλημάτων. Το μάθημα διδάχθηκε κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15 στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού».

 

4. Διδάσκων: Οικονομική των Τουριστικών Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Το μάθημα της Οικονομικής των Τουριστικών Επιχειρήσεων εφαρμόζει τις θεωρίες της μικροοικονομικής και της βιομηχανικής οργάνωσης στα πλαίσια των τουριστικών επιχειρήσεων. Το μάθημα αναφέρεται αρχικά στις συνθήκες ζήτησης και προσφοράς στον τουρισμό ενώ στη συνέχεια αναλύει θέματα ισορροπίας των αγορών κάτω από διαφορετικά καθεστώτα ανταγωνισμού. Με βάση τα παραπάνω, τίθεται το απαραίτητο θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των επιχειρηματικών πρακτικών στο χώρο του τουρισμού. Η εμπειρική εφαρμογή συντελείται κυρίως στους τομείς της πολιτικής αεροπορίας, της ξενοδοχίας και του συστήματος διανομής. Παρουσιάζονται διεξοδικά ζητήματα σχετιζόμενα με την κάθετη ολοκλήρωση στην τουριστική βιομηχανία και προτείνεται σειρά πολιτικών για την αντιμετώπιση των εγειρόμενων προβλημάτων. Το μάθημα διδάχθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού».

 

5. Διδάσκων: Εφαρμογές Οικονομετρικών Μοντέλων στον Τουρισμό (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
Στόχος του μαθήματος των Εφαρμογών Οικονομετρικών Μοντέλων στον Τουρισμό είναι να εξετάσει και να αναλύσει εφαρμοσμένα θέματα οικονομετρίας στο χώρο του τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα εστιάζεται σε ανάλυση συσχέτισης, υποδείγματα ζήτησης (μίας εξίσωσης και συστημάτων τύπου AIDS), υποδείγματα χρονοσειρών (συμπεριλαμβανομένων των ARIMA) καθώς και σε ανάλυση ηδονικών τιμών (hedonic price analysis). Το μάθημα παρουσιάζει, επίσης, τα βασικά προβλήματα που παρατηρούνται κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων του τουριστικού τομέα. Για την κατανόηση και επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος απαιτείται πρότερη βασική γνώση θεωρητικής στατιστικής και οικονομετρίας. Το μάθημα προσφέρθηκε ως επιλογή στους φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-06 στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού».

 

6. Διδάσκων: Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, Τουριστική Νομοθεσία και Οργάνωση Εργοδοτικών και Συλλογικών Φορέων (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)
Πρόκειται για την πρώτη θεματική ενότητα του μεταπτυχιακού προγράμματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ50) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου η οποία αναλύει ζητήματα σχεδιασμού και προγραμματισμού, ηγεσίας και ελέγχου, κινήτρων και προαγωγής. Η ενότητα επίσης πραγματεύεται θέματα σχετιζόμενα με τη δομή των εθνικών και διεθνών τουριστικών οργανισμών και το ρόλο των διαφόρων κοινωνικών εταίρων και εργοδοτικών φορέων στη διαμόρφωση τουριστικής πολιτικής. Τέλος, η ενότητα εξετάζει την τουριστική νομοθεσία στην Ελλάδα και τις επιδράσεις αυτής τόσο στους καταναλωτές όσο και στους παραγωγούς. Το μάθημα διδάχθηκε με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15.

 

7. Συνδιδασκαλία: The Economics of Sustainable Tourism (Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας)
Το μάθημα αυτό εξετάζει τη σχέση τουρισμού και οικονομικής ανάπτυξης στη βάση της βιωσιμότητας. Βασιζόμενο στην οικονομική θεωρία, το μάθημα δίνει έμφαση σε ζητήματα τουριστικής ζήτησης, προσφοράς, ρύθμισης και απελευθέρωσης των τουριστικών αγορών και αναλύει την επίδραση του τουρισμού στις τοπικές κοινωνίες. Επιπλέον, το μάθημα χρησιμοποιεί εργαλεία από το χώρο των περιβαλλοντικών οικονομικών προκείμενου να αναδείξει τη σχέση τουρισμού και περιβάλλοντος και την ανάγκη χάραξης μιας πολιτικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Το μάθημα διδάχθηκε στα αγγλικά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών MSc in Sustainable Development.
 
8. Διδάσκων: Τουρισμός και Ελληνική Οικονομία (Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης)
Το μάθημα Τουρισμός και Ελληνική Οικονομία εξετάζει το ρόλο του τουρισμό ως παράγοντα οικονομικής μεγέθυνσης και βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα. Εξετάζεται η δομή και η εξέλιξη της τουριστικής ζήτησης και προσφοράς στην Ελλάδα και αναλύονται τα δυνατά και αδύναμα σημεία καθώς και οι ευκαιρίες και αδυναμίες σε κάθε περίπτωση. Στη συνέχεια, το μάθημα τονίζει τη σημασία του πολιτιστικού τουρισμού ως εναλλακτική ή και συμπληρωματική (στη μαζική) μορφή τουρισμού και αναπτύσσει ζητήματα αποτελεσματικής διαχείρισης των αερομεταφορών στη χώρα. Τέλος, προτείνονται σειρά μέτρων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσα από πολιτικές ολοκληρωμένης ποιότητας. Το μάθημα διδάχθηκε το 2006, το 2007, το 2009 και το 2010. Για τις ανάγκες του μαθήματος ο διδάσκων συνέγραψε και διένειμε σχετικό εκπαιδευτικό εγχειρίδιο.

 

9. Διδάσκων: Εισαγωγή στην Τουριστική Οικονομία (Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης)
Το μάθημα Εισαγωγή στην Τουριστική Οικονομία εφαρμόζει τις θεωρίες της μακροοικονομικής, της μικροοικονομικής και της βιομηχανικής οργάνωσης στα πλαίσια των τουριστικών επιχειρήσεων. Το μάθημα αναφέρεται αρχικά στις συνθήκες ζήτησης και προσφοράς στον τουρισμό ενώ στη συνέχεια αναλύει θέματα ισορροπίας των αγορών κάτω από διαφορετικά καθεστώτα ανταγωνισμού. Με βάση τα παραπάνω, τίθεται το απαραίτητο θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των επιχειρηματικών πρακτικών στο χώρο του τουρισμού και του ρόλου του τουρισμού στην οικονομία. Η εμπειρική εφαρμογή συντελείται κυρίως στους τομείς της πολιτικής αεροπορίας, της ξενοδοχίας και του συστήματος διανομής. Παρουσιάζονται διεξοδικά ζητήματα σχετιζόμενα με την κάθετη ολοκλήρωση στην τουριστική βιομηχανία και προτείνεται σειρά πολιτικών για την αντιμετώπιση των εγειρόμενων προβλημάτων. Το μάθημα διδάχθηκε το 2007.

 

10. Συνδιδασκαλία: Οικονομική Γεωγραφία της Ευρώπης (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
Το μάθημα της Οικονομικής Γεωγραφίας της Ευρώπης εξετάζει και αναλύει εφαρμοσμένα ζητήματα που άπτονται της οικονομικής της χώρου στην Ευρώπη. Ο Ανδρέας Παπαθεοδώρου συνέβαλε στο μάθημα αυτό με διαλέξεις πάνω σε θέματα αερομεταφορών και συστήματος διανομής του τουριστικού προϊόντος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001-02. Στη συνέχεια συνέβαλε με αντίστοιχες διαλέξεις στη διδασκαλία του μαθήματος Μικροοικονομικά Θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2002-03, 2003-04 και 2004-05.

 

11. Διδάσκων: Applied Regional Analysis and Spatial Economics (University of Applied Sciences Frankfurt, Γερμανία)
Το μάθημα βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Αρχικά, αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο αναφορικά με τις επιπτώσεις των αερομεταφορών στην περιφερειακή ανάπτυξη ως προς τις άμεσες, έμμεσες, παράγωγες και καταλυτικές επιδράσεις – τις διασυνδέσεις και τις διαρροές από την οικονομία – τις χρήσεις γης – την εμφάνιση χωρικών συγκεντρώσεων, κέντρου και περιφέρειας. Στη συνέχεια, εξετάζονται σειρά εφαρμοσμένων ζητημάτων ως προς τον ανταγωνισμό, τη σχέση αεροπορικών εταιρειών και αερολιμένων και τη σημασία των άγονων γραμμών (PSO) στις αερομεταφορές. Τέλος, παρουσιάζονται μια σειρά από αναλυτικά εργαλεία στη χωρική ανάλυση όπως οι δείκτες συγκέντρωσης και ο υπολογισμός της ζώνης προσέλκυσης (catchment area) ενός αερολιμένα. Το μάθημα διδάχθηκε στα αγγλικά στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών MBA in Aviation Management κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2012-13 στη Φρανκφούρτη, 2013-14 στη Φρανκφούρτη, στην Bangalore, στην Mumbai και στο Νέο Δελχί της Ινδίας, 2014-15 και 2015-16 στη Φρανκφούρτη.
 
12. Διδάσκων: Marketing of Services (Πανεπιστήμιο Helwan, Αίγυπτος)
Το Marketing of Services (Μάρκετινγκ Υπηρεσιών) αποτελεί μάθημα του προγράμματος Masters in Air Transport Management που προσφέρει το κρατικό Πανεπιστήμιο Helwan (με έδρα το Κάιρο) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αραβικών Αερομεταφορέων (Arab Air Carriers Organisation – AACO) και τον εθνικό αερομεταφορέα της Αιγύπτου Egyptair. Το μάθημα εξετάζει αρχικά βασικές έννοιες του μάρκετινγκ υπηρεσιών ενώ στη συνέχεια δίνει έμφαση σε στρατηγικά ζητήματα που σχετίζονται με τις αγορές καταναλωτών και επιχειρήσεων. Αναλύει επίσης θέματα επιχειρησιακής στρατηγικής, προώθησης, τιμολογιακής πολιτικής και διανομής ενώ προτείνει μέτρα για μια βιώσιμη και αποτελεσματική πολιτική μάρκετινγκ στον τομέα των υπηρεσιών και ειδικότερα στις αερομεταφορές. Το μάθημα διδάχθηκε στα αγγλικά τα ακαδημαϊκά έτη 2009-10 και 2011-12.

 

13. Διδάσκων: Principles of Economics in the Air Transport Industry (Πανεπιστήμιο Helwan, Αίγυπτος)
Το Principles of Economics in the Air Transport Industry (Αρχές Οικονομικών για την Αεροπορική Βιομηχανία) αποτελεί μάθημα του προγράμματος Masters in Air Transport Management που προσφέρει το κρατικό Πανεπιστήμιο Helwan (με έδρα το Κάιρο) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αραβικών Αερομεταφορέων (Arab Air Carriers Organisation – AACO) και τον εθνικό αερομεταφορέα της Αιγύπτου Egyptair. Το μάθημα εξετάζει αρχικά βασικές έννοιες των οικονομικών των αεροπορικών εταιρειών ενώ στη συνέχεια δίνει έμφαση σε ζητήματα κόστους και διαχείρισης απόδοσης. Αναλύει επίσης θέματα σχεδιασμού αεροπορικού δικτύου. Το μάθημα διδάχθηκε στα αγγλικά τα ακαδημαϊκά έτη 2009-10 και 2011-12.
 
14. Διδάσκων: Competition Issues in Tourism (Πανεπιστήμιο Surrey, Αγγλία)
Το μάθημα Competition Issues in Tourism (Θέματα Ανταγωνισμού στον Τουρισμό) εφαρμόζει τη θεωρία των βιομηχανικών οικονομικών στα πλαίσια του τουρισμού. Αρχικά, αναλύονται οι διάφορες επιχειρησιακές στρατηγικές στον τουρισμό από θεωρητική σκοπιά και τονίζεται η ανάγκη άσκησης αποτελεσματικής πολιτικής ανταγωνισμού. Στη συνέχεια εξετάζονται συγκεκριμένα θέματα ανταγωνισμού στους τομείς των αερομεταφορών, των θαλασσίων ενδομεταφορών, της ξενοδοχίας και του συστήματος διανομής του τουριστικού προϊόντος. Τα θέματα αυτά αντιμετωπίζονται τόσο ατομικά όσο και σε συνάφεια με τις υφιστάμενες πρακτικές κάθετης ολοκλήρωσης στο χώρο του τουρισμού. Το μάθημα διδάχθηκε στα αγγλικά κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2001-02, 2002-03 και 2003-04.
 
15. Διδάσκων: Group Project (Πανεπιστήμιο Surrey, Αγγλία)
Το μάθημα Group Project (Ομαδική Εργασία) αναλύει, υπό μορφή σεμιναρίων, τις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθούνται από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για την επίτευξη αποτελεσματικότητας στις ομαδικές τους εργασίες. Με βάση τη διδασκαλία, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες καλούνται να ετοιμάσουν μία ομαδική εργασία και να την παρουσιάσουν στο αμφιθέατρο. Το μάθημα διδάχθηκε στα αγγλικά κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2000-01, 2001-02, 2002-03 και 2003-04.
 
16. Συνδιδασκαλία: Tourism Theory and Practice (Πανεπιστήμιο Surrey, Αγγλία)
Το μάθημα Tourism Theory and Practice (Θεωρία και Εφαρμογή στον Τουρισμό) προσεγγίζει το φαινόμενο του τουρισμού διεπιστημονικά, εξετάζοντας τη μεθοδολογία (θεωρητική και εμπειρική) με την οποία οι διάφορες κοινωνικές επιστήμες αναλύουν το χώρο αυτό. Ο Ανδρέας Παπαθεοδώρου συνέβαλε στο μάθημα αυτό με την εξέταση θεμάτων που άπτονται της οικονομικής γεωγραφίας και των βιομηχανικών οικονομικών κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2000-01, 2001-02, 2002-03 και 2003-04.

 

17. Συνδιδασκαλία: Examples in Tourism (Πανεπιστήμιο Surrey, Αγγλία)
Το μάθημα Examples in Tourism (Παραδείγματα στον Τουρισμό) εξετάζει τα τουριστικά προϊόντα και τις συναφείς πολιτικές σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές του κόσμου με σκοπό τη συγκριτική ανάλυση και την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την αποτελεσματικότητα της τουριστικής ανάπτυξης. Ο Ανδρέας Παπαθεοδώρου συνέβαλε στο μάθημα με την ανάλυση παραδειγμάτων Διαχείρισης Ολοκληρωμένης Ποιότητας (Integrated Quality Management) στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2000-01, 2001-02, 2002-03 και 2003-04.

 

18. Συνδιδασκαλία: Economic Environment (Πανεπιστήμιο Surrey, Αγγλία)
Το μάθημα Economic Environment (Οικονομικό Περιβάλλον) εφαρμόζει τις θεωρίες της μικροοικονομικής και της μακροοικονομικής στον τουρισμό. Περιγράφει και αναλύει τα συστατικά στοιχεία και την παραγωγή των τουριστικών ταξιδιών, καθώς και τις μικροοικονομικές και μακροοικονομικές πτυχές του τουριστικού φαινομένου. Ειδικότερα, το γνωστικό περιεχόμενο του μαθήματος έχει σκοπό να μεταδώσει στους φοιτητές μια σειρά θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση του περιεχομένου της τουριστικής οικονομίας και στον προσδιορισμό του ρόλου που διαδραματίζει ο τουρισμός στο πλαίσιο της εθνικής μας οικονομίας. Ο Ανδρέας Παπαθεοδώρου συνέβαλε στο μάθημα αυτό με την εξέταση θεμάτων που άπτονται της μικροοικονομικής του τουρισμού κατά το ακαδημαϊκό έτος 2000-01.

 

 

Κύλιση στην Αρχή
Copyright © 2018 Ανδρέας Παπαθεοδώρου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.