Ο Δρ Παπαθεοδώρου έχει διδάξει δέκα (10) μαθήματα σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε δύο (2) χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα) και σε τέσσερα (4) εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα:

 

1. Διδάσκων: Governance of Aviation (University of West London, Αγγλία)
Το μάθημα Governance of Aviation αναλύει τη γεωγραφική και πολιτική φυσιογνωμία των αερομεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα και στο Ηνωμένο Βασίλειο ειδικότερα. Εξετάζει το οικονομικό περιβάλλον σε μάκρο και μίκρο επίπεδο όπως επίσης το θεσμικό και νομικό πλαίσιο και τις επιπτώσεις αυτού στην ανάπτυξη του κλάδου των αερομεταφορών. Το μάθημα διδάχθηκε στα αγγλικά στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών BA (Hons) in Airline and Airport Management κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

2. Διδάσκων: Διεθνής Οικονομική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στ’ εξάμηνο υποχρεωτικό)
Αντικείμενο του μαθήματος της Διεθνούς Οικονομικής είναι η ανάλυση του εξωτερικού τομέα μίας οικονομίας από πλευράς διεθνών νομισματικών σχέσεων. Έμφαση δίνεται στον προσδιορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών και στη σχέση τους με τις αγορές προϊόντος και χρήματος: εξετάζονται εναλλακτικά υποδείγματα βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας μακροοικονομικής ισορροπίας και συζητούνται εκτενώς τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε προσέγγισης. Το μάθημα διδάχθηκε κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15.

3. Διδάσκων: Βιομηχανική Οικονομική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υποχρεωτικό κατεύθυνσης)
Σε αντίθεση με την κλασική οικονομική που βασίζεται συνήθως σε υποθέσεις πλήρους και τέλειου ανταγωνισμού καθώς και αποτελεσματικότητας των αγορών, η Βιομηχανική Οικονομική επιχειρεί μία πιο πραγματιστική προσέγγιση στα σύγχρονα οικονομικά προβλήματα, αναγνωρίζοντας και μελετώντας τις υφιστάμενες στρεβλώσεις και ατέλειες στη λειτουργία των αγορών. Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εμφάνιση ολιγοπωλιακής ή ολιγοψωνιακής δύναμης ορισμένων παραγόντων της αγοράς καθώς και των προβλημάτων που προκύπτουν από την πιθανή κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους. Θέματα πληροφόρησης των συμμετεχόντων στις αγορές και οι συνέπειες της διαφοροποίησης του προϊόντος και των συγχωνεύσεων εξετάζονται διεξοδικά. Αναλύονται παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης από συγκεκριμένους κλάδους του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας. Το μάθημα διδάχθηκε κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15.

 

4. Διδάσκων: Οικονομική του Χώρου (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ελεύθερης επιλογής)
Στόχος του μαθήματος της Οικονομικής του Χώρου είναι να εξετάσει και να αναλύσει εφαρμοσμένα ζητήματα που άπτονται της οικονομικής της χώρου. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα δίνει έμφαση στην ύπαρξη περιφερειακών ανισοτήτων εντός και μεταξύ εθνικών οικονομιών και στην ανάγκη άσκησης κατάλληλων πολιτικών για την άμβλυνσή τους. Η συζήτηση προσδιορίζεται χωρικά στα πλαίσια της Ελλάδας καθώς και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Το μάθημα διδάχθηκε κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2005-06, 2006-07, 2007-08 και 2008-09.

 

5. Διδάσκων: Γεωγραφία του Τουρισμού (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ελεύθερης επιλογής)
Στόχος του μαθήματος της Γεωγραφίας του Τουρισμού είναι να εξετάσει και να αναλύσει εφαρμοσμένα ζητήματα τουρισμού που σχετίζονται με την οικονομική γεωγραφία. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα εξετάζει την τουριστική ζήτηση και προσφορά και το τουριστικό προϊόν καθώς επίσης τους διαφορετικούς τύπους πόρων του παγκόσμιου τουρισμού, τις υποδομές και υπηρεσίες του τουριστικού τομέα. Αναφέρεται επίσης στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και στα κυριότερα πρότυπα της παγκόσμιας τουριστικής ανάπτυξης. Τέλος αναλύει τις γεωγραφικές διαστάσεις της ελληνικής τουριστικής ανάπτυξης: νησιωτικές περιοχές, ορεινές περιοχές, παραθαλάσσιες περιοχές, περιοχές ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού και αστικά κέντρα. Το μάθημα διδάχθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007-08.
 
6. Διδάσκων: Tourism Operations 2: Transport and Travel Distribution (Πανεπιστήμιο Surrey, β’ εξάμηνο)
Το μάθημα Tourism Operations 2: Transport and Travel Distribution (Τουριστικές Δραστηριότητες 2: Μεταφορές και Σύστημα Διανομής) εξετάζει τις μεταφορές και το σύστημα διανομής του τουρισμού ως προς το επιχειρησιακό περιβάλλον και τις επικρατούσες τάσεις στην αγορά. Έμφαση δίνεται στις αερομεταφορές, στους οργανωτές τουριστικών πακέτων (tour operators) και στους ταξιδιωτικούς πράκτορες (travel agents). Το μάθημα διδάχθηκε στα αγγλικά κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2000-01, 2001-02, 2002-03 και 2003-04.

 

7. Διδάσκων: Development of Tourism (Πανεπιστήμιο Surrey, α’ εξάμηνο).
Το μάθημα Development of Tourism (Τουριστική Ανάπτυξη) προσφέρει μία γενική εισαγωγή στον τουρισμό τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και της προσφοράς. Το μάθημα αυτό διδάχτηκε από τον Ανδρέα Παπαθεοδώρου στα αγγλικά κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2000-01, 2001-02 και 2002-03.

 

8. Συνδιδασκαλία: Τουριστική Οικονομική (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, κατεύθυνσης)
Στόχος του μαθήματος της Τουριστικής Οικονομικής είναι να περιγράψει και να αναλύσει τα συστατικά στοιχεία και την παραγωγή των τουριστικών ταξιδιών, καθώς και τις μικροοικονομικές και μακροοικονομικές πτυχές του τουριστικού φαινομένου. Ειδικότερα, το γνωστικό περιεχόμενο του μαθήματος έχει σκοπό να μεταδώσει στους φοιτητές μια σειρά θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση του περιεχομένου της τουριστικής οικονομίας και στον προσδιορισμό του ρόλου που διαδραματίζει ο τουρισμός στο πλαίσιο της εθνικής μας οικονομίας. Ο Ανδρέας Παπαθεοδώρου συνέβαλε στο μάθημα αυτό με την εξέταση θεμάτων που άπτονται της μικροοικονομικής του τουρισμού κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2005-06, 2006-07, 2007-08 και 2008-09.

 

9. Συνδιδασκαλία: Managing Tourism Spaces (Πανεπιστήμιο Surrey, γ΄εξάμηνο)
Το μάθημα Managing Tourism Spaces (Διαχείριση Τουριστικών Χώρων) εφαρμόζει τις θεωρίες της βιομηχανικής γεωγραφίας και της περιφερειακής ανάπτυξης στα πλαίσια του τουρισμού. Έμφαση δίνεται στο πως τα στελέχη επιχειρήσεων και οι ασκούντες πολιτική στον τουρισμό μπορούν να αξιοποιήσουν τα συμπεράσματα των θεωριών αυτών για τη βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών θερέτρων. Ο Ανδρέας Παπαθεοδώρου συνέβαλε στο μάθημα αναλύοντας κυρίως τις θεωρίες της βιομηχανικής γεωγραφίας και τοποθεσίας (location theory) κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2001-02, 2002-03 και 2003-04.

 

10. Συνδιδασκαλία: Tourism Policy and Planning (Πανεπιστήμιο Surrey, γ΄ εξάμηνο)
Το μάθημα Tourism Policy and Planning (Τουριστική Πολιτική και Σχεδιασμός) αναλύει τη θέση και τις προτεραιότητες των διαφόρων παραγόντων του τουρισμού από πλευράς πολιτικής οικονομίας και σχεδιασμού. Το μάθημα αναλύει συγκριτικά τις διάφορες προσεγγίσεις ως προς την τουριστική ανάπτυξη και εξετάζει σειρά από πραγματικά παραδείγματα και μελέτες (case studies) για την καλύτερη κατανόηση των πολιτικών αυτών. Ο Ανδρέας Παπαθεοδώρου συνέβαλε στο μάθημα αναλύοντας κυρίως τα παραδείγματα αυτά κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2001-02, 2002-03 και 2003-04.

 

 

Κύλιση στην Αρχή
Copyright © 2018 Ανδρέας Παπαθεοδώρου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.