Επίβλεψη είκοσι (22) διδακτορικών διατριβών σε δύο (2) χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα) και σε πέντε (6) εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα:
Επιτυχής ολοκλήρωση πέντε (5) διδακτορικών διατριβών υπό την άμεση επίβλεψη του Ανδρέα Παπαθεοδώρου (ως πρώτου επιβλέποντος) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου:
1. Αθανασίου, Α. (2013) Ο Εκπαιδευτικός Τουρισμός ως Ειδική Μορφή Τουρισμού: Ο Εισερχόμενος Σπουδαστικός Τουρισμός στην Ελλάδα ως Μελέτη Περίπτωσης
2. Αρβανίτης, Π. (2014) Εξελικτικά Πρότυπα Κίνησης στους Ελληνικούς Αερολιμένες: Μια Προσέγγιση της Οικονομικής Γεωγραφίας του Τουρισμού
3. Ζενέλης, Π. (2011) Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλού Κόστους & Τουρισμός: Η Περίπτωση της Ελλάδας
4. Κοντός, Γ. (2014) Design and Development of a Service Management Framework for Business Continuity
5. Πουλάκη, Ι. (2016) Γεωγραφική Ασυνέχεια, Προσπελασιμότητα και Απελευθέρωση της Αγοράς των Εναερίων Μεταφορών: Η περίπτωση των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

 

Επιτυχής ολοκλήρωση πέντε (5) διδακτορικών διατριβών σε θέματα τουρισμού υπό την έμμεση επίβλεψη του Ανδρέα Παπαθεοδώρου (ως μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου:
6. Βασιλείου, Μ. (2014) Τουριστική Ανάπτυξη και Ειδικές Μορφές Τουρισμού: ο Τουρισμός Ευεξίας στην Ελλάδα
7. Λόη, Χ. (2014) Αποτελεσματικότητα του Διεθνούς και Εθνικού Νομικού Πλαισίου στη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη: Η Περίπτωση της Ρόδου
8. Παππάς, Ν. (2006) Διερεύνηση των Οικονομικών, Κοινωνικών και Χωρικών Διαστάσεων του Τουρισμού στη Ρόδο μέσω των Αντιλήψεων των Πληροφορητών
9. Τσιάκαλη, Κ. (2015) Tourists' Personality and Consumer Behaviour in Social Media
10. Τσιλιμπώκος, Κ. (2016) Βιώσιμες Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις και Αειφορική ΤουριστικήΑνάπτυξη
 
Επιτυχής ολοκλήρωση μιας (1) διδακτορικής διατριβής σε θέματα τουρισμού υπό την κατ’ ουσίαν επίβλεψη του Ανδρέα Παπαθεοδώρου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
11. Γλύπτου, Κ. (2014) Διαχείριση Τουριστικού Προορισμού με την Υποστήριξη Ποσοτικών Υποδειγμάτων Αξιολόγησης και Πρόβλεψης Βιωσιμότητας

 

Επιτυχής ολοκλήρωση μιας (1) διδακτορικής διατριβής υπό την έμμεση επίβλεψη του Ανδρέα Παπαθεοδώρου (ως μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 
12. Μαρινάκος, Κ. (2012) Οικονομικές Επιδράσεις των Μεταβολών Χρήσεων Γης Εξαιτίας της Τουριστικής Ανάπτυξης και Άλλων Ανθρωπίνων Δραστηριοτήτων

 

Επιτυχής ολοκλήρωση μιας (1) διδακτορικής διατριβής υπό την άμεση επίβλεψη του Ανδρέα Παπαθεοδώρου στο University of West London (εκ μεταφοράς από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου):
13. Efthymiou, Μ. Functional Airspace Blocks and European Union Emissions Trading Scheme in Aviation

Επί του παρόντος επίβλεψη τεσσάρων (4) διδακτορικών διατριβών υπό την άμεση επίβλεψη του Ανδρέα Παπαθεοδώρου (ως πρώτου επιβλέποντος) στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου:
14. Βλάσση, Ε. The Airline – Airport – Tourism Destination Authority Relationship: A Social Media Approach
15. Δαρδούφας, Α. Strategies in Yield Management: A Model that factors Differences and Challenges based on the Type and Size of Property as well as the Geographical Position
16. Καρπαθιωτάκη, Θ. Στρατηγικό Μάνατζμεντ & Ευμετάβλητος Τρόπος Σκέψης (Agile Thinking) στο Νέο Επιχειρηματικό Περιβάλλον των Αερομεταφορών
17. Παπαδοπούλου – Κελίδου, Λ. Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης και Σύναψης Συμβολαίων μεταξύ Ξενοδοχείων και Διοργανωτών Ταξιδίων (Tour Operators): Ανάπτυξη Βέλτιστων Οικονομικών Μηχανισμών προς Όφελος όλων των Εμπλεκομένων Μερών
 
Επί του παρόντος συμμετοχή του Ανδρέα Παπαθεοδώρου ως μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε μία (1) διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Πατρών:
18. Παράσχη, Ε. Απορρύθμιση και Αναδιοργάνωση του Κλάδου των Ελληνικών Αεροδρομίων
 
Επί του παρόντος συμμετοχή του Ανδρέα Παπαθεοδώρου ως μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής μιας (1) διδακτορικής διατριβής στο University of West London:
19. Devlin, D. Public Service Obligation Routes in Europe: From Misery Management to Regional Development Success (προσωρινός τίτλος)

Επί του παρόντος συμμετοχή του Ανδρέα Παπαθεοδώρου ως μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής μιας (1) διδακτορικής διατριβής στο University of Gloucestershire:
20. Biedermann, M. The Influence of Airports to Air Navigation Service Provider Risk Management using Qualitative Comparative Analysis (προσωρινός τίτλος)
 
Στο παρελθόν επίβλεψη δύο (2) διδακτορικών διατριβών υπό την άμεση επίβλεψη του Ανδρέα Παπαθεοδώρου (ως πρώτου επιβλέποντος) σε συνεργασία με τον Καθηγητή Song στο Πανεπιστήμιο του Surrey.
21. Han, S. H. (2005) Recreation Demand Modelling and Non-Market Valuation of Cultural Heritage Tourist Resources
22. Lei, Z. (2006) Measuring Regional Economic Effects of Low-Cost Carriers in the UK: A Panel Data Econometric Approach

 

Κύλιση στην Αρχή
Copyright © 2018 Ανδρέας Παπαθεοδώρου. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό που διατίθεται σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια Χρήσης GNU.