Ζερεφός, Χ. Σ., Παπαθεοδώρου, Α. και Σαµπεθάι, Ι. (2014) Οικονοµικές και Φυσικές Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό της Ελλάδος. Στον συλλογικό τόμο της Τράπεζας της Ελλάδος (Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής) Ελληνικός Τουρισμός και Κλιματική Αλλαγή: Πολιτικές Προσαρμογής και Νέα Στρατηγική Ανάπτυξης, Αθήνα: Τράπεζα της Ελλάδος, 1-6. ISBN 9789607032669
Περίληψη: Η παρούσα τοµεακή ανάλυση εντάσσεται στη δεύτερη φάση των εργασιών της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιµατικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ), η οποία έχει σκοπό να συµβάλει στην επεξεργασία µιας εθνικής στρατηγικής προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή (ΕΣΠΚΑ). Ειδικότερα, η ανάλυση επικεντρώνεται αφενός στην αποτύπωση των οικονομικών επιπτώσεων της ανθρωπογενούς κλιµατικής αλλαγής στον ελληνικό τουρισµό και αφετέρου στη διατύπωση προτάσεων για µέτρα πολιτικής που θα αφορούν τον τοµέα αυτό και θα εντάσσονται σε µια γενικότερη στρατηγική προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας στην κλιµατική αλλαγή.

 

Read more here

Go to top
Copyright © 2018 Professor Andreas Papatheodorou. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.